ยุทธศาสตร์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามหลักไตรสิกขา

  • พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ
  • พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ
  • พระศักดิธัช สํวโร
  • อภิชา สุขจีน
คำสำคัญ: ยุทธศาสตร์, การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม, ไตรสิกขา

บทคัดย่อ

การศึกษาในประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตร ด้านทักษะ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะดังกล่าว เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ต้องการพัฒนาประชาชนคมไทยให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ภายใต้ความเจริญก้าวหน้าของสังคมปัจจุบัน  การนำเอาหลักไตรสิกขามาเป็นกรอบของการศึกษา เพื่อต้องการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว ก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม และประเทศชาติสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 

บรรณานุกรม

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). ( 2536). พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก จำกัด.

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2539). คู่มือในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา : ยุทธศาสตร์การเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2545). การศึกษาฉบับง่าย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธีพุทธธรร.

_________.(2554). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 34. นนทบุรี : บริษัท เอส.อาร์พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. (2552). คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงเทพมหานคร.

พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ. (2546). บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานาคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Claire E. Weinstein. (1986). The Teaching of Learning Strategies. in M.C. Wittrock, Handbook of Research on Teaching. 3th ed. New York : Macmillan.

Clay Henry Lingren. (1969). The Psychology of College Success : A Dynamic Approach. New York : John Wiley and Sons, Inc.

Douglas H. Brown. (1980). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, N. J : Prentice Hal.

Leslie Dikinson. (1994). Self-Instruction in Language Learning. Great Britain : Belland Brain.

Merlin C. Wittrock. (1986). Student thought processes. In M.C. Wittrock. Handbook of research on teaching. 3th ed. New York : Macmillan.

Rebecca L. Oxford. (1990). Language Learning Strategies : What Every Teacher Should Know. New York : Newbury House.

Richard Riding. (1998). Cognitive Styles and Learning Strategies : Understanding Style Differences in Learning and Behavior. London : David Fulton.
เผยแพร่แล้ว
2019-10-22