วารสารธรรมวิญช์ (Journal of Dhammawit)
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อาคาร มจร. 1 ชั้น 2 วัดสวนดอกวรมหาวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
https://www.firstojs.com/index.php/JDW  Email:  jdw@mcu.ac.th

ผู้ดูแลหลักวารสาร

ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0819513536

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร.ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์
โทรศัพท์ 0962989554