ผู้ทรงคุณวุฒิ

บทความทุกบทความจะได้รับการกลั่กรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จำนวน 2 ท่าน ประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะเป็น Double blind review คือปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้เกี่ยวข้อง

๏ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูพิพิธสุตาทร, ดร.                          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูประวิตรวรานุยุต, ดร.                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร.                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่

พระวิสิทธิ์  ฐิตวิสิทฺโธ, ดร.                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่

ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร. วรวิทย์ นิเทศศิลป์                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์                               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ดร.ส่งเสริม แสงทอง                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่

 

๏ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร รศ.ดร.           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา          

ศ.ดร.สิทธิ์  บุตรอินทร์                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.พงศ์เดช ไชยคุตร                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.สรัสวดี อ๋องสกุล                                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.สมโชติ อ๋องสกุล                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.อุเทน ปัญโญ                                   มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

รศ.ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.สุชารัช  ริมกีรติกุล                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. บุณย์ นิลเกษ                                  ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. ฉลองเดช  คูภานุมาต                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. ทิพวรรณ    ทั่งมั่งมี                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร.วิโรจน์  อินทนนท์                           มหาวิทยาลัยเชียใหม่

รศ.ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์                     มหาวิทยาลัยเชียใหม่

รศ. ลิปิกร   มาแก้ว                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา

ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส                                ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว                             Huachiew Chalermprakiet University

ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ประทีป  พืชทองหลาง                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดร. ตระกูล   ชำนาญ                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ผศ.ดร. โผน  นามณี                                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา

ผศ.ดร. สัญญา  สะสอง                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ                              มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.แสวง   แสนบุตร                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พอ.พญ.นิภาพรรณ ธรรมเดชศักดิ์          โรงพยาบาลค่ายกาวิละ