การนำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรบริหารส่วนตำบล

  • พระครูศรีปริยัตยารักษ์ . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

บทคัดย่อ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมอยู่ตลอดเวลา ผู้นำขององค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถใน ด้านการบริหารงานในทางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้เครื่องมือในการบริหารงานที่เหมาะสม มีการใช้แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการมาแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะมาประยุกต์ใช้ใน การบริหารงานในองค์กรนั้นได้ ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1)ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือเอื้อเฟื้อแบ่งปั่นของๆ ตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น 2)ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน  3) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์หรือการประพฤติในสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และ 4)สมานัตตา คือ การเป็น
ผู้มีความสม่ำเสมอหรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อนำเอาหลักธรรมมาใช้แล้ว ก็สามารถให้ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรได้ดียิ่งขึ้นไป

เผยแพร่แล้ว
2019-10-22