ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร (Executive Editor)
ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง               ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editor)
พระอธิวัฒน์ ธรรมวัฒน์ศิริ.                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง           ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศ.ดร.พศิน แตงจวง                            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ                      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา                       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รศ.ดร.สัญญา สะสอง                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รศ.ดร.สายใจ ทันการ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.วินิจ ผาเจริญ                          มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฝ่ายประสานงานและจัดการ (Coordination and Management)
ดร.ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง          ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล

 ฝ่ายตรวจสอบภาษาอังกฤษ (English Language Editor)
ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดร.จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี.                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดร.อารีย์ บินประทาน                         นักวิชาการอิสระ

ฝ่ายตรวจสอบภาษาไทย (Thai Language Editor)
ดร.พระนคร ปรังฤทธิ์                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.อาภากร ปัญโญ                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ฝ่ายกฎหมาย (Law Department)
ผศ.ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ. LL,D. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ฝ่ายออกแบบปก (Cover Designed)
นายกิตติชัย ก้อนแก้ว                       ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล

ฝ่ายจัดรูปเล่ม (Content Designed)
นางสาวชุติมา งามพิพัฒน์                ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relations Department)
พระธีทัต แจ้ใจ                                ศูนย์วิจัยชีวิตและภูมิปัญญาสากล