การพัฒนาการวัดความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  • พระครูสุวัฒน ธรรมาภรณ์
  • พระมหาวิทวัส กตเมธี
  • ดำรงค์ เบญจคีรี
  • พินโย พรมเมือง
  • ปราณี คืมยะราช
คำสำคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์, แบบสอบถาม, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการวัดความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ สถิติประกอบด้วยความถี่ร้อยละ และอัลฟ่าของครอนบาค ผลการวิจัยพบว่าแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.513-0.859 และความน่าเชื่อถืออัลฟ่าของครอนบาคทั้งหมดที่ 0.996 ซึ่งมีค่าดีเยี่ยม แบบสอบถามประกอบด้วยคำถาม 6 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น ด้านการควบคุมตนเอง 36 ข้อ คำถามควบคุมตนเอง 5 ข้อ คำถามกระตุ้นแรงจูงใจ 1 ข้อ คำถามในใจมีความสุข 14 ข้อ คำถามสำหรับความสัมพันธ์ของมนุษย์และคำถาม 2 สำหรับความเห็นอกเห็นใจ ข้อ 9 ข้อ
เผยแพร่แล้ว
2019-12-31