ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร (Executive Editor)

พระครูสิริเจติยานุกิจ , ผศ. ดร.       

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

โทรศัพท์   061 145 0592    Email : Wannachai2508@hotmail.com

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นายมาวิน  โทแก้ว

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

โทรศัพท์  0821468664   Email : marwinthokew@gmail.com

หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chief Editor)

ดร.ศตพล  ใจสบาย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

โทรศัพท์ 0986451415   Email : sataphol789@gmail.com

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

พระสมุห์อดิเรก  อาทิจฺจพโล, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

โทรศัพท์  0973346032   Email : monkasian@gmail.com

ผศ.ดร.  หอมหวล  บัวระภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์. 0897117414   E-mail : homhuan@kku.ac.th

ดร.บูรกรณ์  บริบูรณ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

โทรศัพท์  0810579163   Email : boorakorn@gmail.com

ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์

มหาวิทยาลัยนครพนม

โทรศัพท์  093 321 7450   Email. vorawut_i@hotmail.com

ดร.เตชทัช คลายโศกก์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

โทรศัพท์  0847739860   E-mail. Khso65@hotmail.com

ดร.เตชทัช คลายโศกก์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

โทรศัพท์  0847739860   E-mail. Khso65@hotmail.com

ผศ.ปรีชา; บุญทวี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

โทรศัพท์  087 229 3171   E-mail. pelekb@gmail.com

ฝ่ายประสานงานและจัดการ(Coordination and Management)

Mr. Yukesh Shakya    ผู้ประสานงานต่างประเทศ

นางสาวปรางทิพย์ มั่นธร    ผู้ประสานงานในประเทศ

ฝ่ายกฎหมาย ( Law Department)

นายเอื้อ มูลสิงห์

ออกแบบปก ( Cover Designed)

นายพัชรกุล นารีนุช

จัดรูปเล่ม ( Content Designed)

นางสาวศศิธร ล่องเลิศ

นางสาวปรางทิพย์ มั่นธร

นายณัฏฐกรณ์ คำลุน

นายณลิณ ควรครู

พิสูจน์อักษร

นายพิบูลย์ศักดิ์ เมืองโคตร

Mr. Yukesh Shakya