กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สัมมาทิฏฐิ: พื้นฐานการพัฒนาตนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF