วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรมสังคม https://www.firstojs.com/index.php/tlaj <p>วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรมสังคม (Journal of&nbsp; Business and Social Innovation) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบผลงานทางวิชาการ 4 ประเภท</p> th-TH Khun_Jedrin@hotmail.com (ผศ. ดร.ประทีป พืชทองหลาง) Khun_jedrin@hotmail.com (บริษัท คนละไม้ คนละมือ จำกัด) Sat, 26 Feb 2022 01:59:04 +0000 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60