วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรมสังคม https://www.firstojs.com/index.php/tlaj <p>วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรมสังคม (Journal of&nbsp; Business and Social Innovation) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบผลงานทางวิชาการ 4 ประเภท</p> บริษัท คนละไม้ คนละมือ จำกัด th-TH วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรมสังคม 2773-8744