วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

Nakhon Lampang Buddhist Colle's Journal.

ปีที่  10 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2564)

Vol. 10   No.  1 (January - April)

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

บทความวิจัย

บทความวิชาการ