©ที่ปรึกษา (Advisors)

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.   รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 
พระเทพเวที, รศ.ดร.   รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต
พระราชปริยัติ, รศ.ดร.   รองอธิการบดี วิทยาเขตพะเยา
พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.   คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร.   ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตพะเยา 
พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพะเยา 
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท   ผู้อำนวยการส่วนงานวางเเผนและส่งเสริมการวิจัย
ศ. (พิเศษ) ดร. กาญจนา เงารังษี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม   รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป 
รศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร   ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 ©บรรณาธิการบริหาร (Executive Editor)

พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ผศ.ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

 ©หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chief Editor) 

พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

 ©ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ (Assistant Chief Editors)

พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

 ©กองบรรณาธิการ (Editorial Board Members) 

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ดร. สหัทยา วิเศษ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ, รศ.ดร.   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รศ.ดร. เอกฉัท จารุเมธีชน  ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
รศ.ดร. ปรุตม์ บุญศรีตัน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร. ประยงค์ จันทร์แดง  มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ดร. กรชนก สนิทวงศ์   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อ.ดร. สมศรี สัจจะสกุลรัตน์   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
อ.ดร. ธฤตต์วัชร์ ไชยเหมวงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.ดร. กนกวรรณ เอี่ยมชัย   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
อ.ดร. ภรณี แก้วบวร   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
Prof. Lalji ‘Shravak’  Banaras Hindu University, India
Dr. Lim Hui Ling Religious Scholar, Singapore 

 ©เลขานุการกองบรรณาธิการ (Secretary of Editorial Board)

ร.ต.ต. ดร. สมยศ ปัญญามาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

 ©ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ (Assistant Secretary of Editorial Board) 

ผศ.ดร. ชูชาติ สุทธะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
อ. นภาพร หงษ์ทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

 ©ฝ่ายประสานงานและจัดการ (Coordination and Management) 

พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวํโส  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
พระปลัดพงษ์ศิริ พุทฺธิวํโส  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติญาโณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
นางสาววิรัลพัชร ปนัสยาปาริฉัตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

 ©ฝ่ายกฎหมาย (Law Department)

พ.ต.อ. คะนอง ไข่ทา  
พ.ต.ท. ดร. ภัทรวุฒิ อัครภัทร 
นายวัชระ บุญปลอด 

©ฝ่ายออกแบบปกและจัดรูปเล่ม (Content Designed)  

พระครูพิศาลสรกิจ, ผศ.ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
พระสุกฤษฎิ์ ปิยสีโล     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
นายคมจักร ศรีวิราช     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
นายนพดล อินปิง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
นางสาวสิริกานดา คำแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา