บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
566 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5487-0141

ผู้ดูแลหลักวารสาร

พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ผศ.ดร.
บรรณาธิการบริหาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน,​ ดร.
โทรศัพท์ 093-0276325