ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที 1 (2566): https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jpar

ปรัชญาอาศรม ปีที่4 ฉบับที่2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) เป็นฉบับสุดท้ายที่เปิดรับตีพิมพ์บทความ ในระบบ OJS (open journal systems) ปิดรับบทความทุกประเภทตั้งแต่ ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นมา. 

หากมาความประสงค์ ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ โปรดส่งต้นฉบับบทความของท่านไปยัง เว็บไซต์ใหม่ของวารสารปรัชญาอาศรม  ลิ้งค์นี้เท่านั้น Link : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jpar_วารสาร14.jpg

เผยแพร่แล้ว: 2023-10-01
ดูเล่มทุกฉบับ

ปรัชญาอาศรม ปีที่4 ฉบับที่2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) เป็นฉบับสุดท้ายที่เปิดรับตีพิมพ์บทความ ในระบบ OJS (open journal systems) ปิดรับบทความทุกประเภทตั้งแต่ ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นมา. 

หากมาความประสงค์ ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ โปรดส่งต้นฉบับบทความของท่านไปยัง เว็บไซต์ใหม่ของวารสารปรัชญาอาศรม 

ลิ้งค์นี้เท่านั้น Link : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jpar