แนวคิดเสรีภาพและการเลือกในปรัชญา ฌอง-ปอล ซาร์ตร์

  • ยี่ดวง ศรีคำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่
  • พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ (ยุนิรัมย์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คำสำคัญ: เสรีภาพ, การเลือก, ปรัชญา, ฌอง-ปอล ซาร์ตร์

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของแนวคิดเสรีภาพและการเลือกในปรัชญาตะวันตก 2) เพื่อศึกษาแนวคิดและการเลือกในปรัชญาของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ 3) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดและผลกระทบเสรีภาพและการเลือกในปรัชญา ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ ผลการวิจัยสามารถนํามาสรุปและอภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะดังนี้ ส่วนปัญหาและอุปสรรคองเสรีถาพและการเลือกนั้น ซาร์ตร์ให้แนวคิดไว้ว่า ข้อจำกัด และปัญหาคือ การที่มนุษย์จําเป็นต้องเลือกกระทําเป็นสิ่งมีคุณค่านั้น มาจากการที่เขาปฏิเสธการยึดหลัก ศีลธรรมหรือหลักการสากลใดๆ เพราะมนุษย์มีเหตุผลของตนเองและต้องกระทําไปตามสถานการณ์เงื่อนไขต่างๆ ที่อาจเป็นผลพวงมาจากการเมืองและกลุ่มคนในสังคม การเลือกเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถไม่เลือกไม่ได้  มิเช่นนั้นมนุษย์จะตกไปอยู่กลุ่มเดียวกันกับวัตถุสิ่งของการไม่เลือกของมนุษย์โดยปราศจากสาเหตุหรือปัจจัยบังคับหรืออิทธิพลใดๆ สิ้นเชิง สำหรับมนุษย์ การมีชีวิตอยู่ก็คือการเลือก โดยนัยเสรีภาพในความหมายของซาร์ตร์นั้น มนุษย์มีความสามารถที่จะเลือกกระทําสิ่งใดได้ตามเจตจํานงของตนเอง และตัดสินใจอยู่เสมอ เพราะสัตตะสำหรับตัวเองนั้น ไม่สามารถอยู่ในสองสถานการณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้นจึงต้องตัดสินใจ “เลือก” เพื่อที่จะทําอะไรบางอย่าง ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

บรรณานุกรม

ประภัสสร วศินนิติวงศ์. (2556). จงเป็นนายตัวเองแบบมีสติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์.

กีรติ บุญเจือ. (2551). คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักสากล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ห้างหุ่นส่วนจำกัด เชน ปริ้นติ้ง.

โยสไตน์ กอร์เดอร์ เขียน สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล. (2443). โลกของโซฟี. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์คบไฟ.

วิทยา เศรษฐวงศ์. (2538). “แนวคิดของชารตร์ว่าด้วยความรับผิดชอบ”. ดุษฎีบัณฑิตสาขาปรัชญา. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

พินิจ รัตนกุล. (2556). ปรัชญาชีวิต ฌอง-ปอล ซาร์ตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
สามัญชน.

เจษฏา ทองรุ่งโรจน์. (2557). พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แสงดาว.

ชมขวัญ มาปาเดิด. (2561). เสรีภาพในปรัชญาของฌอง-ปอล ซาร์ตร์: กรณีศึกษาของสังคมออนไลน์ในสังคมไทย. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยบูรพา.

ชุษณะ ปิ่นเงิน. (2559). แนวคิดเรื่องความยุติธรรมเชิงสังคมของ ฌอง-ปอล ซาร์ตร์. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ลีโอ สเตร๊าส์, โจเซ็ฟ คร็อปซีย์. (2007). ประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมือง เล่ม 2 . (สมบัติ จันทรวงศ์ แปล).กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คบไฟ.

Jean - Paul Sartre. (1985). Existentialism And Humanism. New York: Kensington Publishing Gorp.

Jen Jones. (2014).The Existential Phenomenology of Hazel E. Barnes :Toward a Theory
of Existential Leadership. Graduate School of Liberal Arts . the degree of Doctor of Philosophy Duquesne University.
เผยแพร่แล้ว
2021-12-30