เกี่ยวกับวารสาร

วารสารพุทธศิลป์

วารสารพุทธศิลป์ เป็นวารสารวิชาการราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม)

วัตถุประสงค์   

วารสารพุทธศิลป์ (Journal of Buddhist Arts) เป็นวารสารวิชาการราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา พุทธศิลปกรรม พุทธปรัชญา คัมภีร์ทางพุทธศาสนา ปรัชญาศิลปะ สุนทรียศาสตร์ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี การออกแบบ สื่อศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม บทกวีล้านนา วรรณกรรมท้องถิ่น ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๒ ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารพุทธศิลป์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพุทธศิลป์ (Journal of Buddhist Arts) อย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารพุทธศิลป์กำหนด

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารพุทธศิลป์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารพุทธศิลป์