วารสารสุจิปุลิ https://www.firstojs.com/index.php/SJPL <p>วารสารสุจิปุลิ (Journal of SUJIPULI) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบผลงานทางวิชาการ 4 ประเภท</p> th-TH journalofsujipuli@gmail.com (ดร.ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง) journalofsujipuli@gmail.com (ผศ. ดร.ประทีป พืชทองหลาง) Fri, 25 Feb 2022 07:57:21 +0000 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60